ایرج فیضی خانکندی

دانشیار گروه جراحی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: i.feizi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل